צרו קשר

ליצירת קשר עם נציג חייגו 1-800-22-1640
או השאירו הודעה ואנו נחזור אליכם בהקדם

  תקנון מבצע –  חברת צללית סוככים בע"מ

  מבצע "קנו סוכך מקסי זיפ וקבלו מצנן נייד"

  01.06.24 עד 01.07.24

  חברת צללית סוככים בע"מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע – בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

  1.     מבוא

  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגבר הוראות תקנון זה.

  בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

  2.     תקופת המבצע

  תקופת המבצע הינה החל מיום 01.06.24  ועד ליום 01.07.24 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה ("תקופת המבצע").

  חברת צללית סוככים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד חברת צללית סוככים/או מי מטעמה בקשר לכך.

  3.     מתכונת המבצע

  כל לקוחות צללית סוככים יהיו רשאים להשתתף במבצע ולקבל את הטבת המבצע.

  המבצע יתקיים בכל אזורי העבודה של חברת צללית.

  לאחר התקנת המוצר הלקוח יתקשר לתאום שליח אליו לאספקת המצנן – יחד עם מספר ההזמנה.

  4.     תנאי המבצע

  לחברת צללית סוככים הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.

  המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.

  המבצע מיועד באופן בלעדי לקניית 2 יחידות ומעלה של "סוכך מקסי זיפ" בסכום עסקה של מעל 15,000 ש"ח פלוס מע"מ.

  5.    שונות

  אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

  תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי חברת צללית סוככים או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.

  למען הסר ספק יובהר כי חברת צללית סוככים או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי צללית סוככים ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.

  חברת צללית סוככים שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

  Phone Icon התקשר Chat Icon השאר הודעה

   Chat Icon

   השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו עכשיו: 1-800-22-1640

   ×

   שיחת ווטסאפ